Vårt åtagande i korthet

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet

97,5 % andel nöjda kunder för post- och dokumentsystem.

ISO 9001-certifiering

ISO 9001-certifiering

För alla våra anläggningar för forskning och utveckling, tillverkning och logistik världen över.

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp

87,6 % av leverantörerna som granskades 2018 uppfyller kraven i vår uppförandekod för leverantörer.

Dataskydd

Dataskydd

GDPR-policy införd under ledning av vårt personuppgiftsombud.

Etiskt uppförande

Etiskt uppförande

Etiska regler införda inom alla Quadient-enheter världen över.

Bild: Kundfokus

Kundfokus

97,5 % av Quadients kunder säger sig vara nöjda med våra post- och dokumentsystem enligt den senaste globala enkäten, som genomfördes 2018. 96 % var nöjda totalt sett. 

Att göra våra kunder nöjda innebär framför allt att vi lyssnar på dem och ger dem allt vårt stöd när det gäller att uppfylla deras behov. Som betrodd partner vill vi ge våra kunder service av hög kvalitet och bästa tänkbara stöd med att definiera och implementera lämpliga lösningar. Med detta i åtanke har Quadient infört en effektiv metod för att lyssna på kunderna som bygger på två omgångar årliga enkäter som används för att regelbundet utvärdera våra produkters kvalitet och vår servicenivå. De skäl som våra kunder uppger till att de är nöjda eller missnöjda analyseras och starkt målinriktade förbättringsprogram skapas utifrån olika marknaders behov.

Att lyssna på kunderna är också fundamentalt när det gäller att främja företagets digitala omvandling. Tack vare den kan vi använda specifika enkäter för att få snabbare feedback från kunderna om relaterade lösningar och tjänster. 

Bild: Respekt för grundläggande mänskliga rättigheter

Respekt för grundläggande mänskliga rättigheter

Quadient bedriver sin verksamhet med största tänkbara respekt för de grundläggande principer som beskrivs i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, och i Internationella arbetsorganisationens (ILO) standarder för arbetslivet. Vi fördömer starkt:

  • Modernt slaveri och människohandel
  • Alla former av illegalt, tvångsmässigt eller obligatoriskt arbete, i synnerhet barnarbete
  • Diskriminering med avseende på anställning och yrke
  • Begränsning av föreningsfriheten eller rätten till kollektivåtgärder

Vi ser till att all vår verksamhet följer våra etiska regler genom våra rutiner och interna kontrollsystem som omfattar regelbunden driftsöversyn, riskhantering, internrevision och leverantörsgranskning.

Bild: Affärsetik

Affärsetik

Öppenhet och lojalitet ingår i våra etiska regler och inspirerar våra tillvägagångssätt. Dessutom är integriteten i våra affärsrelationer med samarbetspartners, leverantörer, kunder och konkurrenter en fråga som vi löpande ägnar mycket uppmärksamhet åt. I det sammanhanget kan nämnas att Quadient avvisar alla former av korruption i alla sina affärstransaktioner. Däri ingår intressekonflikter, mutor, utpressning, bedrägeri, maktmissbruk, förskingring och penningtvätt.

Ett dokument som fastställer Quadients interna policy vad gäller intressekonflikter har tagits fram i tillägg till de interna kontrollerna och omfattar ett krav på att våra chefer varje år ska underteckna ett särskilt informationsformulär. Företaget har dessutom infört ett program för bedrägeribekämpning.

Bild: Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp

Quadient eftersträvar att bygga ömsesidigt gynnsamma partnersamarbeten med sina leverantörer och handla med dem på ett ansvarsfullt, etiskt och hållbart sätt. Quadient har som mål att endast samarbeta med partners som delar företagets värderingar och tillämpar likvärdiga etiska regler. Med andra ord kräver företaget att alla leverantörer följer gällande lagar och regler, Internationella arbetsorganisationens konventioner och vår nuvarande inköpspolicy.

Vi väljer ut våra leverantörer på ett noggrant, rättvist och jämlikt sätt. De väljs enligt en fastställd inköpsstrategi, eller genom anbudsinfordran, efter förmåga att uppfylla våra krav på kvalitet, pris, service, tillförlitlighet, teknik, säkerhet, miljö och etiska värderingar. Företaget eftersträvar också att undvika ömsesidigt beroende med avseende på försäljning, teknik och kunnande.

2016 reviderade Quadient sin inköpspolicy för att tydligare klargöra sina förväntningar kring socialt företagsansvar, vilket beskrivs i en uppförandekod för leverantörer. En kampanj för utvärdering av tillverkningsleverantörer har dessutom pågått sedan 2017.

Bild: Informationssäkerhet och dataskydd

Informationssäkerhet och dataskydd

Förutom smarta maskiner för bearbetning av traditionell post innehåller vår portfölj nu också lösningar och programvara särskilt avsedda för att hantera digital kommunikation eller underlätta paketbearbetning. Det innebär att Quadient hanterar stora mängder konfidentiell information varje dag, och att skydda den är och har alltid varit mycket viktigt för vårt företag – oavsett om det gäller säkerhet för posttransaktioner, kunddata eller våra egna data.

Vi på Quadient är väl medvetna om vilka konsekvenser felaktigt handhavande kan få och har därför infört policyer för informationssäkerhet som beskriver våra krav på lämplig och säker hantering av både våra egna data och de som våra intressenter anförtror oss. Quadient håller för närvarande på att införa ett certifieringsprogram som bygger på standarden ISO 27001, i synnerhet för företagets aktiviteter inom utveckling av digitala lösningar. Vi har också skapat en projektgrupp som särskilt sysslar med integreringen av de nya europeiska reglerna för personuppgiftsskydd (förordning 2016/679, även kallad allmänna dataskyddsförordningen) och uppdaterat vår policy för GDPR. 

begränsa vår miljöpåverkan

Begränsa vår miljöpåverkan

Begränsa vår miljöpåverkan

Quadient eftersträvar en hållbar, miljövänlig verksamhet. Vi har som mål att minska vårt globala koldioxidavtryck och behandla jorden och våra medmänniskor med respekt.

Läs mer
Vårt åtagande gentemot våra medarbetare

Vårt åtagande gentemot våra medarbetare

Vårt åtagande gentemot våra medarbetare

Att utveckla, behålla, engagera och motivera våra medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas som företag.

Läs mer
Erkännande av socialt företagsansvar

Erkännande av socialt företagsansvar

Erkännande av socialt företagsansvar

Quadient har fått branscherkännande för sina resultat och sin öppenhet kring normer för miljö, socialt ansvar och styrning.

Läs mer
Erfarenhet

Erfarenhet

En lång historia av ledarskap i världsklass

Stöds av experterna

Stöds av experterna

Gartner, Forrester och Aspire

Expertis

Expertis

8 miljarder personliga upplevelser årligen

Bevisat resultat

Bevisat resultat

97% kundnöjdhet