Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u de website van Quadient (de 'Website') gebruikt, gaat u ('Gebruiker', 'U', 'Uw') akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (de 'Overeenkomst').  Quadient behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de bepalingen in deze overeenkomst te wijzigen. De gewijzigde overeenkomst wordt online ter beschikking gesteld en is van kracht zodra deze op de website van Quadient staat. Door de Website van Quadient te blijven gebruiken nadat een gewijzigde Overeenkomst gepubliceerd is, aanvaardt de Gebruiker de wijzigingen en gaat hij ermee akkoord hierdoor gebonden te zijn. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, of een gewijzigde Overeenkomst, dan mag de Gebruiker de Website van Quadient niet openen of gebruiken ongeacht het doel, en dan staakt de Gebruiker onmiddellijk de toegang tot en het gebruik van de Website. 

 

Zoekt u de Quadient (product)voorwaarden? Klik dan hier.

1. Presentatie van de website

De Website is bedoeld om informatie te verschaffen over de Quadient Group en bevat koppelingen naar de andere websites van deze groep. De Website is het eigendom van Quadient s.r.o., een bedrijf van Neopost SA. Neopost SA is een Franse naamloze vennootschap (société anonyme) met een aandelenkapitaal van € 34.562.912, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre met het nummer 402 103 907 en officieel adres 42-46 avenue Aristide Briand - 92220 Bagneux, Frankrijk. Neopost SA is actief onder de handelsbenaming 'Quadient'. Het marketingteam van Quadient is de publicatiebeheerder.
 

2. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken en onderscheidende tekens

Alle pagina's van de Website en de Website worden beschermd door intellectuele en sectorspecifieke eigendomsrechten en -regelgeving. U heeft het recht om (een deel van) het materiaal op de website weer te geven, elektronisch te kopiëren, te downloaden of af te drukken op voorwaarde dat u geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen wijzigt of verwijdert. Wanneer u materiaal op of van de Website weergeeft, kopieert, downloadt of afdrukt, dan wordt dit u verstrekt door Quadient onder een herroepbare licentie. Quadient kan een dergelijke licentie op elk moment herroepen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Quadient behoudt de volledige eigendomsrechten over al het materiaal en alle verwante intellectuele eigendomsrechten.

Elk ander gebruik van het materiaal op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wijziging, aanpassing, distributie, verzending, uitvoering, uitzending, reproductie, publicatie, licentiëring op welke andere wijze dan ook, reverse engineering, overdracht of verkoop of het maken van afgeleide werken van materiaal, informatie, software, producten of diensten verkregen van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quadient is uitdrukkelijk verboden. Quadient behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen wanneer inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten wordt vastgesteld, inclusief juridische stappen.

3. Bescherming van afbeeldingen

Afbeeldingen, video's of foto's op de website zijn eigendom van Quadient en/of worden door Quadient gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Gebruik van deze afbeeldingen, video's of foto's is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quadient. Ongeoorloofd gebruik kan resulteren in inbreuk op auteursrechten, rechten om een afbeelding te gebruiken, persoonlijke rechten of andere reclame- of communicatiewet- of regelgeving.

4. Gebruik van de website

Quadient kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, inclusief een verslechtering, verstoring, wijziging of virus dat uw computerapparatuur of een andere eigendom kan besmetten. Hoewel Quadient redelijke inspanningen levert om de informatie op de website bijgewerkt te houden, is het niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen.

5. Vrijwaring

U moet Quadient, zijn dochterondernemingen, directieleden, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, licentiegevers en andere personen betrokken bij het maken, produceren en verspreiden van de Website vrijwaren, beschermen en schadeloos stellen tegen claims, aansprakelijkheid of kosten, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op de algemene gebruiksvoorwaarden of uw toegang tot of gebruik van de Website zoals vermeld in deze Overeenkomst en het materiaal op de Website.

6. Beperking van aansprakelijkheid

ALLE INFORMATIE OP DE WEBSITE VAN QUADIENT WORDT 'ALS ZODANIG' AANGEBODEN MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD. QUADIENT EN ZIJN LEVERANCIERS VRIJWAREN ZICH VAN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OF VOORTVLOEIEND UIT BEPAALDE OMGANGS-, HANDELS- OF GEBRUIKSPRAKTIJKEN. QUADIENT EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT OMZET- OF WINSTVERLIES, KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE VAN QUADIENT OF EEN PRODUCT OF DIENST VAN QUADIENT, EN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DE AANWEZIGE INFORMATIE, ZELFS WANNEER QUADIENT OF ZIJN LEVERANCIERS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD. 

7. Koppelingen naar andere websites

Quadient biedt koppelingen van zijn Website naar andere verwante en niet-verwante websites. Deze websites zijn onafhankelijk van de Website. Quadient bewerkt of controleert deze websites niet. De koppelingen naar deze websites impliceren op geen enkele manier een goedkeuring van of partnerschap tussen Quadient en dergelijke websites. Quadient is dan ook niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, producten, advertenties of andere materialen op dergelijke websites. Verwante of niet-verwante websites zijn onderworpen aan hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

De Website wordt beheerd door Quadient, dat gevestigd is in Frankrijk. Quadient valt onder het Frans recht en in geval van een geschil met betrekking tot deze overeenkomst zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd. Gebruikers van de website van buiten Frankrijk dienen alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving na te leven.

9. Toegang tot de website

Quadient behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen discretie delen van of de gehele website te wijzigen, op te schorten of de toegang te onderbreken, inclusief maar niet beperkt tot de wijziging van de inhoud, het gebruik van de inhoud of beschikbaarheidstijden. Door deze Website te gebruiken erkent u en gaat u ermee akkoord dat u als enige aansprakelijk bent voor de aankoop en het gebruik van internettoegang of apparatuur en programma's om op internet te surfen.

10. Verboden gedrag

De Website van Quadient mag niet gebruikt worden om materiaal te plaatsen of verzenden dat aanstootgevend, schadelijk, onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, beledigend, haatdragend, opruiend, discriminerend, pornografisch of grof is, of materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat kan worden beschouwd als een strafbaar feit, kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid of op enige andere wijze de wet overtreedt. Quadient behoudt zich het recht voor om de actie te ondernemen die het noodzakelijk acht in gevallen waar de Website van Quadient is gebruikt om dergelijk materiaal te verspreiden

11. Bescherming van persoonlijke gegevens

Raadpleeg het privacybeleid van de website van Quadient voor meer informatie over het beleid voor gegevensbescherming van Quadient.

12. Contact

Heeft u vragen over de algemene gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met de Webmaster van Quadient op het volgende adres: corporate-web@quadient.com